Możesz otrzymać sprzęt stomijny drogą wysyłkową - bezpośrednio do domu, bez konieczności dojazdu do sklepu medycznego lub apteki, bez zbędnych formalności, bez wychodzenia z domu.

Wyślij dokumenty:

Zlecenie lekarskie „Część A” wystawione przez lekarza oraz Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie „Część B” – dawniej nazywane: Kartą Zaopatrzenia Comiesięcznego – dokumnet wystawiony przez NFZ (najlepiej listem poleconym) na adres firmy (ABC MEDICA ul. Dzika 15, 00-172 Warszawa, Dział Produktów WellandMedical).

Sprzęt stomijny dostarczymy Ci bezpłatnie pocztą kurierską, odsyłając w paczce „Część B do zlecenia (dawniej Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego) z adnotacją o zrealizowanym zaopatrzeniu.

UWAGA:
3.1. Zlecenie „Część A" - zlecenie może być wystawione jednorazowo na okres trzech kolejnych miesięcy i jest ważne do końca miesiąca na który zostało wypisane jednak nie dłużej niż 30 dni od daty wystawienia włącznie. I tak np. zlecenie wystawione dnia 25 sierpnia 2012r. (niezależnie czy obejmuje jeden, dwa lub trzy miesiące) – aby nie stracić limitu przysługującego za sierpień, będzie musiało być zrealizowane do końca sierpnia 2012r., a zlecenie wystawione 25 sierpnia 2012r. na wrzesień, październik, listopad (3 m-ce) można zrealizować do 24.09.2012r., ale nie wcześniej niż 01.09.2012r.). Nie należy zwlekać z jego potwierdzeniem i realizacją. Zarówno NFZ, jak i lekarz, nie mogą przedłużyć ważności Zlecenia. Wszelkie zmiany na zleceniu lekarskim wymagają formy pisemnej i muszą być potwierdzone pieczątką i podpisem wystawiającego zlecenie lekarza. Zlecenie „Część A” może być zrealizowane tylko w okresie ważności Zlecenia „Części B” (wystawianego przez NFZ).
    
ZALECAMY UZYSKIWANIE ZLECEŃ I ICH REALIZACJĘ NA POCZĄTKU MIESIĄCA.
    
     Należy sprawdzić prawidłowość wystawienia Zlecenia „Części A”:

  • Czy jest pieczątka jednostki (świadczeniodawcy) wystawiającej Zlecenie
  • Czy jest czytelna pieczątka i podpis lekarza wystawiającego Zlecenie „Część A”
  • Czy jest aktualna data wystawienia Zlecenia
  • Czy jest wpisany prawidłowy kod zaopatrzenia zgodny z kodem znajdującym się na „Zleceniu na Zaopatrzenie Część B”
  • Czy są zakreślone miesiące na jakie jest wystawione Zlecenie– np. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,..
  • Czy są czytelnie wypełnione dane pacjenta (PESEL, nazwisko i imię, adres zamieszkania)
  • Czy jest wpisany Numer ewidencyjny Zlecenia

NFZ wymaga, aby Zlecenie lekarskie „Część A” było wypełnione z podaniem następujących danych: imię, nazwisko osoby odbierającej (należy wypełnić drukowanymi literami), czytelny podpis osoby odbierającej imieniem i nazwiskiem oraz PESEL osoby odbierającej. W przypadku dziecka podpisuje osoba pełnoletnia - rodzic lub opiekun dziecka i wpisuje swój numer PESEL
   

3.2. Zlecenia „Część B" (dawniej Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego).

Należy sprawdzić prawidłowość wystawienia Zlecenia „Części B”:

* Czy „Część B Zlecenia na zaopatrzenie” jest ważna („Część B Zlecenia na zaopatrzenie” jest wystawiane przez Narodowy Fundusz Zdrowia zawsze na okres 12 miesięcy). Jeżeli ważność „Części B Zlecenia na zaopatrzenie” skończy się – należy udać się ze starą „Częścią B” do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu wyrobienia nowej „Części B Zlecenia na Zaopatrzenie”

Jednocześnie w dniu odbioru przesyłki (otrzymania sprzętu) prosimy o czytelne podpisywanie się imieniem i nazwiskiem wraz z numerem PESEL na dokumencie dostawy tzw. WZ/list przewozowy oraz na dodatkowym dokumencie zwrotnym – dołączanym do paczki (odsyłanym do nas przez kuriera).

Prosimy również o podanie na osobnej kartce następujących informacji: rodzaj, nazwę sprzęt stomijnego (numery katalogowe – jeśli je znasz) jaki chcesz otrzymać od nas oraz jego ilości (w ramach przysługującego limitu), swój numer telefonu dla kuriera (ułatwi to jemu i nam kontakt z Tobą) i ewentualnie inny adres dostawy (jeśli nie jest identyczny z adresem podanym na Zleceniu).

Istnieje możliwość zakupu produktów (poza refundacją) i otrzymania ich drogą wysyłkową za pobraniem.

ABC MEDICA Sp. z o.o. Sp.k.
Ul. Dzika 15
00-172 Warszawa
Tel. 22 468 13 94 lub kom. 530 612 783
(Dział produktów Welland Medical)