Od dnia 1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Na mocy tej ustawy osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do uzyskania zaopatrzenia w wyroby medyczne, w tym stomijne, w ilości i częstotliwości zaopatrzenia, o której decyduje osoba wystawiająca zlecenie.

Aby skorzystać z uprawnienia - otrzymać nową kartę zaopatrzenia z kodem uprawnienia o brzmieniu „47ZN” - należy udać się do właściwego Oddziału NFZ z następującymi dokumentami:  

  • zlecenie na wyroby medyczne, w którym określono liczbę sztuk sprzętu stomijnego;
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub innym dokument potwierdzający ten stan.