W dniu 18 stycznia 2018 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające "Rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie". Ostateczne rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 31 stycznia 2018 r., co oznacza, że nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 3 marca 2018r. (30 dni od dnia ogłoszenia).

Najistotniejsze zmiany wprowadzone rozporządzeniem to między innymi zmiana w kodzie zaopatrzenia P.99: rozszerzono kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z przetoką ślinową, wprowadzając dla nich limit finansowania na poziomie 400 zł/miesiąc, oraz odpowiednio rozszerzono listę „osób uprawnionych do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne”.

Ponadto:

  1. Zwiększone limity ilościowe na środki absorpcyjne w lp. 100 i 101 z 60 sztuk do 90 sztuk na miesiąc;
  2. Wprowadzono w uzasadnionych medycznie przypadkach możliwość skracania okresu użytkowania wózków inwalidzkich także dla dorosłych;
  3. Rozszerzono listę osób uprawnionych do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego lp. 102, o lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie neurologii;
  4. Wskazano w lp. 130 i 131 przykładowe nazwy wyrobów medycznych tj. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę oraz wózek z funkcją pionizacji;
  5. Rozszerzono wykaz o następujące wyroby:
  • zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej;
  • sensor/elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) (załącznik do rozporządzenia lp. 135);
  • transmiter/nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) (załącznik do rozporządzenia lp. 136).

   

  Z pełną treścią aktu prawnego można się zapoznać pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12305905/12475849/dokument326512.doc