Nowe uprawnienie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Od dnia 1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Na mocy tej ustawy osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do uzyskania zaopatrzenia w wyroby medyczne, w tym stomijne, w ilości i częstotliwości zaopatrzenia, o której decyduje osoba wystawiająca zlecenie.

Aby skorzystać z uprawnienia - otrzymać nową kartę zaopatrzenia z kodem uprawnienia o brzmieniu „47ZN” - należy udać się do właściwego Oddziału NFZ z następującymi dokumentami:  

Zmiana w rozporządzeniu MZ w sprawie "Wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie"

W dniu 18 stycznia 2018 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające "Rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie". Ostateczne rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 31 stycznia 2018 r., co oznacza, że nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 3 marca 2018r. (30 dni od dnia ogłoszenia).

1 grudnia 2017 weszła w życie Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej

W dniu 1 grudnia 2017 weszła w życie Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej. Dotychczasowe deklaracje wyboru lekarza w POZ zachowują ważność, jednak wszystkie oświadczenia woli pacjentów o wyborze, złożone do świadczeniodawców nietworzących zespołu POZ, stracą ważność z dniem 31 grudnia 2024 r. Wiceminister zdrowia zaznacza, że na dziś dla pacjentów nic się nie zmienia - pacjenci przychodzą do swoich lekarzy, których wybrali lub przychodni, do których się zarejestrowali.

Zaktualizowana wersja Rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 maja 2017 r. Minister Zdrowia podpisał zaktualizowaną wersję Rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Konieczność wydania rozporządzenia wynikała                 z brzmienia przepisu art. 155 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994), zgodnie z którym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.